تحقیق, مقاله, اقدام پژوهی, مبانی نظری و ادبیات پژوهش
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
ماردین فایل ماردین فایل ماردین فایل ماردین فایل ماردین فایل

اطلاعیه فروشگاه

همه محصولات فروشگاه بصورت فایل word با قابلیت ویرایش در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. تمامی محصولات فروشگاه قبل از قرار گرفتن بر روی سایت از هر جهت بازدید شده اند و از کیفیت و سلامت آنها اطمینان کامل داریم. برای سهولت در دستیابی به محصولات مورد نظر از قسمت دسته بندی محصولات و یا جستجوگر سایت استفاده کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از قسمت تماس با ما و یا پشتیبانی فروشگاه مشکلات و سوالات خود را مطرح کنید.

پیشینه تبليغات محيطی و ارزش های فرهنگی

پیشینه تبليغات محيطی و ارزش های فرهنگی

پیشینه تبلیغات محیطی و ارزش های فرهنگی

70 صفحه

همراه با منابع

تاریخچه تبلیغات محیطی در ایران

ﺷﺮوع اوﻟﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﺎرﭼﯽ ﻫﺎ و در واﻗﻊ ﺑﺮوز ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوﻫﯽ در ﻓﻀﺎي ﺑﺎزار ﮔﺬشتگانﺑﻮد، ﺣﺎل آن­که ﺗﺼﻮر ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎرﭼﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ. ﺗﺼﻮر در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺎرﭼﯿﺎن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎب اﻣﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ‫ﺑﻮده، در ﺣﺎلی ­که آﻧﺎن روي ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. به ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­عنوان ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه­ اي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درآن ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎﻻ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﮐﺎﻻﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ روﺳﺘﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎ را در ﻣﯿﺪان روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﮏ ﺟﺎرﭼﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎي ‫اﯾﻦ ﮐﺎروان ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد، ﯾﮏﺳﺮي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﯿﺎر و ادواري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار و دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ، به ­طوری­ که زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ (ﮔﺎﻫﯽ چندین ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دادﻧﺪ. ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻻزم را از ﻗﺒﯿﻞ اﺟﺮاي اﻧﻮاع ﺑﺎزيﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﺮدم ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. برای ﻣﺜﺎل ﺷﻮاﻫﺪي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ، ﻧﻮﻋﯽ ‫ﺳﯿﺮك ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ رام ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ(عالمی، 1384: 2).

تاریخچه منسجمی از تبلیغات محیطی در ایران در دسترس نیست، اما برخی از آگهی­ های محیطی را می­ توان به ­صورت غیرمنسجم در کتاب ­های متفرقه پیدا کرد. برای مثال  محسنیان راد در کتاب «ایران در چهار کهکشان ارتباطی» خود از برخی تبلیغات محیطی مانند پوستر اجرای تعزیه در تکیه دولت که حاوی نام شبیه ­خوانان و روز اجرا در سال 1299 قمری بوده را آورده است (محسنیان راد، 1384: 979).


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mabej24_1726388_7084.zip317.9k

پرفروش ترین محصولات
filesell filesell